Steel 2023

Nie śledziłeś wydarzenia?

Regulamin kongresu

REGULAMIN EUROPEJSKIEGO KONGRESU STALOWEGO STEEL 2023

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady rejestracji i uczestnictwa w Europejskim Kongresie Stalowym STEEL 2023.
2. Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023 odbędzie się w dniach 18-19 września 2023 r., w formie konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów i innych wydarzeń towarzyszących, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
3. Organizatorem Europejskiego Kongresu Stalowego STEEL 2023 (dalej: „Kongres”) jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (dalej: „Organizator”), z siedzibą w Katowicach (40-084), przy ul. Opolskiej 15, NIP 634-10-06-202, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163418.
4. Uczestnikiem jest każda osoba, która bierze udział w Kongresie i zarejestrowała się za pośrednictwem formularza on-line.
5. Wszelkie informacje nt. Kongresu, Organizatorów oraz panelu rejestracyjnego umieszczone są na
stronie internetowej www.steelcongress.eu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz zmiany składu prelegentów i panelistów Kongresu oraz do odwołania samego Kongresu w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej organizację lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników, o czym uczestnicy będą informowani poprzez umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowe www.steelcongress.eu.
7. W powyższym zakresie Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora Kongresu.
8. Siła wyższa oznacza w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, ogłoszone pandemie, epidemie, zagrożenia epidemiologiczne lub inne ogłoszone rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zarządzenia władz państwowych lub/i samorządowych, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne, klęski żywiołowe.
9. Organizator informuje, że Kongres nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.).
10. Każdy Uczestnik Kongresu  ma obowiązek zapoznać się przed wzięciem udziału w Kongresie z Regulaminem Kongresu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

§ 2 REJESTRACJA
1. Rejestracja na Kongres odbywa się za pośrednictwem formularza on-line znajdującego się na stronie www.steelcongress.eu. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane zaznaczone jako wymagane w formularzu rejestracyjnym.
2. Rejestracja potrwa od 15.07.2023 r. do 17.09.2023 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rejestracji.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza zawarcie z Organizatorem umowy o uczestnictwo
w Kongresie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,
a także obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem oraz przepisów obowiązujących w miejscu organizacji Kongresu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
6. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia wysłanie formularza i dokonanie rejestracji.
7. Po rejestracji na Kongres, Organizator uprawiony jest do weryfikacji zgłoszeń oraz potwierdzenia drogą e-mailową możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach zarówno w trybie stacjonarnym jak i w trybie on-line. W przypadku nieotrzymania potwierdzającego maila w przeciągu 24 godzin, prosimy o kontakt mailowy na adres kongres@rig.katowice.pl.
8. Organizator podejmuje starania aby zapewnić bezpieczeństwo przekazu elektronicznego ale nie może zapewnić, że przekazy te są wolne od złośliwego lub szkodliwego oprogramowania. W związku z tym Uczestnik, mając świadomość tego ryzyka, podejmie właściwe kroki celem sprawdzenia przekazów pod kątem obecności tego typu oprogramowania komputerowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem złośliwego lub szkodliwego oprogramowania zainstalowanego przez Uczestnika w związku z odbiorem przekazu elektronicznego od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do treści każdego przekazu elektronicznego, który wpływa do jego systemów elektronicznych lub jest z nich wysyłany.
9. Liczba osób biorących udział stacjonarny w wydarzeniach kongresowych jest uzależniona od pojemności każdego z obiektów kongresowych oraz aktualnych regulacji prawnych i wytycznych w zakresie trybu oraz sposobu przeprowadzania wydarzeń konferencyjnych. O udziale w Kongresie decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Dostęp to treści relacji on-line z Kongresu będzie możliwy tylko po uprzedniej rejestracji uczestnika na Kongres.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Kongres może zostać w każdej chwili odwołany lub przerwany, jeżeli jego rozpoczęcie lub dalsze jego kontynuowanie będzie zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu Uczestników.

§ 4 ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW
1. Każdy Uczestnik Kongresu powinien zachowywać się w sposób zgodny z zasadami kultury i normami społecznymi, a swoim zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia wydarzenia.
2. Każdy Uczestnik Kongresu jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
3. Uczestnik zobowiązany jest do używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie obiektu kongresowego w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
4. Uczestnik Kongresu biorący udział w dyskusji nie może wypowiadać się w sposób obraźliwy, prowokacyjny, rasistowski oraz naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych i godności osób trzecich a także propagować treści zakazanych prawem.
5. W czasie trwania Kongresu Organizator, Właściciel lub Operator obiektu kongresowego mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Moderatorów, Prelegentów i Wystawców w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
6. Zabrania się na terenie obiektu kongresowego bez zgody Organizatora prowadzić działalności handlowej, rozdawania ulotek i materiałów reklamowych, a także prowadzenia agitacji i zbiórek.
7. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu kongresowego, a także posiadania przez Uczestników
podczas Kongresu:

 • broni, materiałów niebezpiecznych, substancji wybuchowych, pirotechnicznych, trujących, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 • napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychoaktywnych,
 • niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych, szklanych lub metalowych mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla uczestników;
 • instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów oraz
  wskaźników laserowych;
 • pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi oraz urządzeń służących
  do ich rozpytania.
 • 8. W przypadku ujawnienia wniesienia na teren obiektu kongresowego w/w przedmiotów, Organizator ma prawo usunąć z terenu obiektu kongresowego takiego Uczestnika lub umożliwić mu uczestnictwo w Kongresie pod warunkiem przekazania w/w przedmiotów do depozytu na czas trwania Kongresu. Decyzja w powyższym zakresie należy do Organizatora.
 • 9. Organizator może także odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na Kongresie osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Kongresu.

10. Uczestnik Kongresu w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i mienia na terenie
Kongresu powinien:

 • bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników ochrony lub przedstawicieli Organizatora;
  unikać wywoływania paniki;
 • bezwzględnie nie utrudniać dojazdu i działań służbom ratowniczym.

11. Koszty przejazdu na Kongres, parkowania, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia
związanego z udziałem w Kongresie Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
12. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Kongresu:

 • osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 roku życia – pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej pełnoletniej osoby uprawnionej do opieki nad małoletnim (dalej: „Opiekun”) oraz za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o odpowiedzialności Opiekuna za osobę małoletnią, albo
 • osoba małoletnia w wieku od 13 do 18 roku życia – za okazaniem podpisanego przez Opiekuna
  oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Kongresie osoby małoletniej.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnik – na zasadach określonych odrębnymi przepisami – ponosi odpowiedzialność cywilną
i materialną za zniszczenia lub uszkodzenia wyrządzone z jego winy dokonane w czasie trwania Kongresu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
i przeciwpożarowych obowiązujących w trakcie Kongresu i w tym zakresie musi przestrzegać poleceń Organizatora oraz właściwych służb, w tym Policji, Straży Pożarnej oraz ratownictwa medycznego.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni obiektu kongresowego.

§ 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszelkie materiały merytoryczne oraz treści poszczególnych wypowiedzi i paneli w najszerszym dopuszczonym przez prawo autorskie zakresie, stanowią własność Organizatora. W celu powielania ich, upubliczniania oraz rozpowszechniania potrzeba jest pisemna zgoda Organizatora.


§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach z   siedzibą   w   Katowicach   (40-084   Katowice,   ul.   Opolska   15)   –   zwana   dalej
„Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Administratora: telefon: 32 35 111 80, e-mail: gabinet@rig.katowice.pl.
3. Administrator wskazuje następujące cele przetwarzania danych osobowych Uczestnika:

 • w celu rejestracji udziału w 12. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej
  „Kongres”), założenia indywidualnego konta w systemie rejestracji, zorganizowania Kongresu i jego przeprowadzenia oraz sprawnej komunikacji i przekazu informacji dotyczących udziału w Kongresie,
 • w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z organizacją Kongresu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Uczestnika odrębna zgoda,
 • w celu marketingu bezpośredniego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora,
 • w celu oceny organizacji Kongresu, badania satysfakcji z uczestnictwa w Kongresie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora,
 • w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji i danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku
  konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. A, b, c, f RODO.
5. W przypadku wyrażenia zgody, Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania Kongresu, a po jego zakończeniu do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń lub okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które Uczestnik wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.
7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z organizacją Kongresu, w tym firmie obsługującej rejestrację uczestników Kongresu, firmie obsługującej Kongres w obszarze PR.
 • innym tj.: partnerom biznesowym w celu dokonywania akcji marketingu bezpośredniego oraz świadczenia usług droga elektroniczną.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.
10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO tj. Przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
12. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie.
14. Jeżeli Uczestnik nie poda wymaganych danych osobowych, może utracić możliwość wzięcia udziału w Kongresie. Brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług w związku z Kongresem.
15. Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Kongresie będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik winien zapoznać się z Polityką Prywatności.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez dokonanie rejestracji na stronie www.steelcongress.eu, Uczestnik zobowiązuje się stosować niniejszy
Regulamin.
2. Zmiany do Regulaminu są publikowane na stronie www.steelcongress.eu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na postanowienia polityki prywatności
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
5. Organizator może utrwalać przebieg Kongresu dla celów dokumentacji Kongresu lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora. Organizator może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Kongresu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem na podany przy rejestracji adres e-mail.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia – 27 czerwca 2023 roku.

Wybierz temat