Steel 2023

Nie śledziłeś wydarzenia?

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego ekmsp.eu, dalej „Serwis” lub „Serwis internetowy”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie www.steelcongress.eu, jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach z siedzibą w miejscowości Katowice 40-084, ul. Opolska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000163418, NIP 6341006202, REGON 003445317, adres poczty elektronicznej: gabinet@rig.katowice.pl, numer telefonu: 32 35 111 80, dalej „Administrator”.
2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www. ekmsp.eu lub korzystająca z jednej lub kilku usług i/lub produktów oferowanych przez Administratora.
3. Serwis internetowy pozyskuje dane osobowe Użytkowników wprowadzane w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.
4. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Przez dane osobowe rozumie się numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnej technologii.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane, które podaje lub pozostawia Użytkownik podczas zapisywania się na świadczone przez Administratora usługi i produkty oraz w trakcie korzystania z usług i produktów, wykorzystywane są do:
a. udostępnienia możliwości korzystania z usług i produktów Administratora;
b. rejestracji udziału w Europejskim Kongresie Stalowym STEEL 2023, dalej „Kongres”, założenia indywidualnego konta w systemie rejestracji, zorganizowania Kongresu i jego przeprowadzenia, komunikacji i przekazu informacji dot. udziału w Kongresie;
c. wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z organizacją Kongresu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
d. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Administratora na stronie internetowej www.steelcongress.eu;
e. realizacji umów i procesów handlowych;
f. celów marketingowych (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);
g. oceny organizacji Kongresu oraz badania satysfakcji z uczestnictwa w Kongresie;
h. kontaktu, wymiany informacji i danych.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a. imię, nazwisko,
b. adres e-mail,
e. nazwa firmy / instytucji / organizacji / uczelni,
f. liczba zatrudnionych,
g. branża,
h. stanowisko/student,
i. wykształcenie,
j. numer telefonu,
l. miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj,

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu oraz do uczestnictwa w Kongresie.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane: a) podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; b) Podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z organizacją Kongresu, w tym podmiotom obsługującym rejestrację uczestników oraz obsługującym Kongres w obszarze PR; c) Partnerom biznesowym w celu dokonywania akcji marketingu bezpośredniego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie outsourcingu procesów księgowych, audytorom, doradcom prawnym lub podatkowym oraz dostawcom usług IT.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH I OKRES

1. Korzystanie z Serwisu internetowego, rejestrowanie się na świadczone przez Administratora usługi i produkty oraz korzystanie z nich, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO, czyli :

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę,
  • jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
5. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub innych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: gabinet@rig.katowice.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w I pkt.1.
5. Wnioski Użytkowników dotyczące realizacji wskazanych powyżej uprawnień powinny w miarę możliwości precyzyjnie określać czego dotyczy żądanie tj. z jakiego uprawnienia i w jakim zakresie Użytkownik chce skorzystać.
6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: komunikacja@rig.katowice.pl. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Wybierz temat