Steel 2023

Polityka Cookies
Cookies Policy
Polityka Cookies
+

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

1. Serwis internetowy steelcongress.eu.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:

  • zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.

Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: administrator@steelcongress.eu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Zasady bezpieczeństwa

1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową “firewall”.

 2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.

3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.

4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

Cookies Policy
+

Cookies are computer data stored on end-users' devices intended for use on websites.

1. The website steelcongress.eu.pl does not automatically collect any information except for that contained in cookies. This includes: IP address, domain name, browser type, operating system type, and data about the user's navigation path and the time spent on specific subpages.

2. The administrator may use cookies for the purpose of:

  •  enhancing the usability of the website and tailoring its content to the user's individual preferences,
  •  creating anonymous statistics based on Google Analytics (analyzing user activities on the website and demographic data) excluding the possibility of user identification.

3. Detailed information regarding the handling of cookies can be found in the internet browser settings. Through these settings, users can determine the extent of their consent to placing such files in their browser. However, limiting or preventing the use of cookies may affect some of the website's functionalities.

Questions concerning the cookie policy should be directed to the e-mail address: administrator@steelcongress.eu. The administrator reserves the right to make changes to the cookie usage policy. Any changes will be promptly shared on the Website.

Security Guidelines

1. Users of the website should ensure the security of their devices with internet access. The device should have an up-to-date antivirus program, a current and secure version of an internet browser, and an active firewall.

2. It is recommended to enable anti-phishing filters (tools) in the internet browser, which verify the authenticity of displayed websites and prevent information phishing, such as impersonating institutions or businesses.

3. Caution is advised when opening attachments or clicking links in unexpected email messages, especially from unknown senders. If in doubt, it's worth contacting the sender by phone.

4. Files should only be downloaded from trusted sources. Installing software from unverified sources is highly risky.

5. Users accessing the website via home Wi-Fi should set a secure and hard-to-crack password for network access. Additionally, using the highest available standards of Wi-Fi encryption, such as WPA2, is recommended on compatible hardware.

Wybierz temat