Steel 2023

Prelegenci kongresu

Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska

Profesor tytularny od 2014 roku, pracownik Katedry Inżynierii Produkcji; Studia: 1968 - 1973 Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej; studia podyplomowe 2: Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Śląskiej w Gliwicach. (1978/1979), Studia Podyplomowe „Zarządzanie Organizacjami” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (2004/2005)  - przygotowanie do prowadzenia zajęć na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; 1984 - doktorat; 1984 - adiunkt na Wydziale Inżynierii Materiałowej; 2000 - habilitacja; 2003 - profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej; 2014 - profesor tytularny; Praca: 1973 - 1974 Zakład Badawczo-Doświadczalny Huty Kościuszko w Chorzowie;  od 1975 do nadal - od asystenta do profesora tytularnego w Politechnice Śl. w Gliwicach, 2006-2009 kierownik Zakładu Zarządzania Technologią i Środowiskiem w Katedrze Zarządzania Procesami Technologicznymi; ponadto kierownik Laboratorium Badań Odpadów w Instytucie Gospodarki Odpadami w Katowicach (1995-1998). Specjalność: metalurgia i chemia oraz inżynieria produkcji; obszary działalności naukowo-badawczej: Analityka hutnicza (materiałowa i środowiskowa) – metodologia badań, nowe procedury, walidacja, analiza fazowa – określanie składu chemicznego wyizolowanych faz i wtrąceń, Specjacja chemiczna w inżynierii materiałowej i metalurgii, odpady hutnicze – skład chemiczny, klasyfikacja i zagospodarowanie odpadów przemysłowych, działalność normalizacyjna w badaniach tworzyw metalurgicznych, systemy zarządzania środowiskowego, aspekty środowiskowe, dokumentacja systemowa, Akredytacja laboratoriów badawczych, funkcjonowanie nowoczesnych laboratoriów badawczych.

 

Publikacje: autor lub współautor 283 publikacji, w tym 120 w czasopismach krajowych i zagranicznych, autor 2 monografii, współautor 6 książek, 14 rozdziałów w monografiach, w tym rozdział w monografii wydanej w Niemczech i USA w 2018 roku: Wyciślik A.: Industrial Analysis and Speciation w monografii): Inorganic Trace Analytics, ed. H. Matusiewicz and E. Bulska, p. 302-373, wyd. De Gruyter Berlin/Boston 2018, autor lub współautor139 referatów, 684 komunikatów i notatek, 393 recenzji książek i informacji o nowych wydaniach, 5 recenzji wydawniczych, 3 Polskich Norm,  główny autor 2 patentów/wzorów użytkowych. Prace Nauk.-Bad: 131, w tym 2 projekty badawcze MEN, 5 projektów badawczych KBN, 18 prac w ramach centralnych programów badawczych, 27 prac w ramach  badań  statutowych i 79 prac naukowo-badawczych dla przemysłu; autor lub współautor 26 ekspertyz. Laureat 16 Nagród JM Rektora Politechniki Śląskiej; Współpraca międzynarodowa - dwukrotnie na stypendiach zagranicznych: I-III 1987 Uniwersytet w Lipsku i X-XII 1991 w ramach DAAD Uniwersytet w Dortmundzie i Centrum Badawcze w Jűlich, wymiana z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, kurs j. niem. w Magdeburgu 1977, szkolenie w Szkole Technicznej w Űberlingen z zakresu absorpcji atomowej 1976, Cykl szkoleń w ramach programu PHARE w Polsce i Holandii "Training on Quality Assurance and Quality Control in Laboratories Involved in the National Environmental Managent System" 1995, ukończenie cyklu 6 szkoleń "Design and Planning Techniques in Developing an Effective Environmental Management System" zorganizowanych przez World Environmental Center New York 1996-98, ukończenie warsztatów szkoleniowych w ramach projektu "Zarządzanie środowiskowe w polskim przemyśle metalowym" zorganizowanym przez FORCE TECHNOLOGY (Dania), krótkie pobyty na uniwersytetach technicznych w Wiedniu, Dreźnie i Luksemburgu oraz w Laboratorium Badawczym IWACO w Rotterdamie ;

 

Uzyskane uprawnienia: Specjalista w Zespole Usług Technicznych NOT w Katowicach (od 1983 r.), Rzeczoznawca w SITPH w zakresie analiz chemicznych i projektowania chemicznych laboratoriów badawczych (od 1984 r.); Inne pełnione funkcje: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej ds. Programów Międzynarodowych (1993-96 i 1996-1999), Członek Zakładowej Komisji Pojednawczej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1993-96 i 1996-1999), Przewodniczący Uczelnianej  Komisji Odwoławczej dla doktorantów na Politechnice Śląskiej (2016-2019), Członek trzech komisji (Komisji Analizy Metali, Analitycznej Spektrometrii Atomowej i Nieorganicznej Analizy Śladowej), działających w ramach Komitetu Chemii Analitycznej PAN 1983-2000); w Komisji Analizy Metali przez 17 lat sekretarz; Członek New York Academy of Sciences (od 1997 r.), Redaktor Naczelny czasopisma Hutnik-Wiadomości Hutnicze (2001 – 2020), Przewodniczący Komitetu Technicznego  nr 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2014 r.), Członek Rady Bibliotecznej Politechniki Śląskiej w latach 2006-2015, przedstawiciel Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Transportu, Członek Rady Naukowej czasopisma International Journal of Engineering - Honorary scientific referent and regional collaborator for Annals of Faculty of Engineering Hunedoara  (Rumunia) – Journal of Engineering (od 2008 r.), Członek Rady Naukowej czasopisma Polish Technical Review (od 2018 r.), Członek Komitetów Organizacyjnych międzynarodowych/naukowych konferencji: CANAS – Conference on Analytical Chemistry  (Toruń, 1988 r.) i VI Polish Conference on Analytical Chemistry (Gliwice, 2000 r.), Członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowego konwersatoriów z zakresu Metrologii Analitycznej w latach 1992-1994 w Ustroniu, Członek Komitetu Naukowego międzynarodowych konferencji:  Analityki Hutniczej (Polish–Slovak-Czech Conference on Developments in Analytical Chemistry for Metallurgy and Industry i „Iron and Steelmaking” oraz „Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie”. International Conference Production and Management in the Steel Industry.

 

Odznaczenia i wyróżnienia: Srebrna Odznaka - Zasłużony dla województwa katowickiego 1989; Złoty Krzyż Zasługi 1999; Zasłużony dla Politechniki śląskiej 2004; Srebrna Odznaka SITPH (2009), Medal Złoty za długoletnią służbę (2012), Medal 120-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej  (2012),  Medal im. Stanisława Staszica, przyznanym przez Zebranie Delegatów SITPH w dniu 17.12.2015 roku, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia, w szczególności za całokształt działalności technicznej i organizacyjnej dla rozwoju polskiego hutnictwa (Ustroń, 30.11.2019 r.), Dyplom wyrażający podziękowanie za całokształt działalności w kadencji 2015 – 2019 na rzecz społeczności SITPH i branży hutniczej (Ustroń, 30.11.2019 r.); Rozwój kadry naukowej: promotor 3 prac doktorskich, recenzent 5 prac doktorskich; recenzent 1 habilitacji, sekretarz Komisji Habilitacyjnej 1, recenzent 2 ocen kwalifikacji zawodowych i twórczych w przewodzie o nadanie specjalizacji zawodowej inżyniera I stopnia, promotor 112 prac magisterskich i inżynierskich;  Zainteresowania: teatr, biografie polityków i naukowców,  książki historyczne i polityczne XX  i XXI wiek.


Dodano: 8 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat