Steel 2023

Prelegenci kongresu

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją, Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Monika ZAJEMSKA, prof. PCz jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania Produkcją.  W roku 1999 ukończyła studia na Politechnice Częstochowskiej, na kierunku Metalurgia, specjalność: Piece Przemysłowe i Ochrona Środowiska. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami niskoemisyjnego spalania paliw i odpadów oraz przewidywaniem i ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z przemysłowych komór grzewczych. Brała udział w ośmiu projektach badawczych oraz pracach wykonanych na zlecenie podmiotów gospodarczych. Dorobek publikacyjny to ponad 200 publikacji naukowych, w tym 50 w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Za swoje osiągnięcia naukowe w zakresie popularyzowania wyników prowadzonych prac badawczych została wielokrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora Politechniki Częstochowskiej. W  2012 roku za projekt pod nazwą „Opracowanie procedury proekologicznej technologii spalania paliw i odpadów w przemysłowych urządzeniach grzewczych” otrzymała  Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków  w Warszawie  IWIS oraz Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Norymberdze IENA. W 2016 otrzymała Nagrodę Specjalną na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Kobiet w Korei za projekt pt.„Procedura prognozowania emisji zanieczyszczeń z tlenowego spalania paliw i odpadów z wykorzystaniem metod numerycznych”. Ponadto, została wyróżniona Dyplomem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Komitetu Energetyki PAN oddział w Katowicach oraz Polskiego Instytutu Spalania, w którym od 2014 roku jest członkiem zarządu.

 

 

Wykaz zrealizowanych projektów

  • Optymalizacja technologii wytapiania stali w ŁPE i ciągłego odlewania stali oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów długich.
  • Badanie procesu dwu stadialnego spalania paliw gazowych w piecach grzewczych pod kątem minimalizacji emisji toksycznych składników do atmosfery i straty metalu na utlenianie.
  • Zastosowanie biopaliw jako paliwa reburningowego w procesie redukcji tlenków azotu metodami pierwotnymi w piecach przemysłowych.
  • Opracowanie komputerowego systemu projektowania niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii nagrzewania stali w piecach grzewczych.
  • Projekt Strategiczny "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2".
  • GEKON: Innowacyjne technologie poprawy efektywności energetycznej w procesie produkcji wielkogabarytowych odkuwek.
  • Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych.
  • Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej.

Dodano: 1 wrzesień 2023
Opublikował: Press Office

Wybierz temat